Οδηγός γρήγορης εκκίνησης – Χρήστης

Login Screen

Ο χρήστης ξεκινάει από την αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Συμπληρώνει τα στοιχεία του για την είσοδο του στην εφαρμογή.

Ημερολόγιο

Στη σελίδα με το ημερολόγιο ο χρήστης μπορεί να δει αιτήματα που του έχουν ανατεθεί, όπως επίσης και συναντήσεις και εργασίες που έχει δημιουργήσει ο ίδιος μέσα από τη βοηθητική εφαρμογή διαχείριση εργασιών.

Dashboard

Στη σελίδα dashboard ο χρήστης βλέπει οπτικοποίηση των αιτημάτων, της υπηρεσίας του, με χάρτες και διαγράμματα.

Νέα Αιτήματα

Στη σελίδα νέα αιτήματα ο χρήστης βλέπει αιτήματα που αφορούν την υπηρεσία του και δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιον υπάλληλο για την διαχείριση τους.

 

Αιτήματα σε Εξέλιξη

Στη σελίδα αιτήματα σε εξέλιξη ο χρήστης βλέπει αιτήματα που αφορούν την υπηρεσία του και έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένο συνάδελφό του για την διαχείριση τους.

 

Ολοκληρωμένα Αιτήματα

Στη σελίδα με τα ολοκληρωμένα αιτήματα ο χρήστης βλέπει τα αιτήματα της υπηρεσίας του τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

 

Όλα τα αιτήματα

Στη σελίδα αυτή ο χρήστης έχει την προβολή όλων των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί προς την υπηρεσία του.

Με το κουμπί “+Αίτημα Δημότη” μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο αίτημα προς την υπηρεσία του επιλέγοντας ένα δημότη.

Δημότες

Στη σελίδα δημότες ο χρήστης βλέπει τη συνολική λίστα των δημοτών που είτε έχουν κάνει εγγραφή οι ίδιοι είτε έχουν καταχωρηθεί από υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Σελίδα καταχώρησης δημότη

Στη σελίδα αυτή ό χρήστης καταχωρεί ένα νέο δημότη συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία.

Σελίδα καταχώρησης νέου αιτήματος

Στη σελίδα αυτή ο χρήστης καταχωρεί νέο αίτημα για ένα δημότη.

Συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία και αποθηκεύει την εγγραφή.

Προβολή αιτήματος

Κάνοντας κλικ στο link του αιτήματος ανοίγει η σελίδα προβολής του συγκεκριμένου αιτήματος.

 

Πλήρης Προβολή αιτήματος

Στη σελίδα της προβολής του αιτήματος ο χρήστης βλέπει όλα τα στοιχεία του αιτήματος.

Ποιόν αφορά, τη κατηγορία του αιτήματος, πληροφορίες για την ανάθεση του και τη δυνατότητα να προσθέσει ενημερωτικές σημειώσεις για το αίτημα υπό τη μορφή σχολίων.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολυβάκι μπορεί να επεξεργαστεί το συγκεκριμένο αίτημα.

Σελίδα επεξεργασίας αιτήματος

Στη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το αίτημα.

Μπορεί να αναθέσει το αίτημα σε στον εαυτό του ή σε κάποιον συνάδελφό του από το ίδιο τμήμα και ακόμα έχει τη δυνατότητα να διορθώσει λάθη που ίσως υπάρχουν σε κάποια πεδία.

Task Manager

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στη συνοδευτική βοηθητική εφαρμογή διαχείρισης εργασιών και συναντήσεων επιλέγοντας από το πανω μέρος της οθόνης το “Coobee Task Manager”.

 

Σελίδα συναντήσεις

Στη σελίδα αυτή ο χρήστης βλέπει την ατζέντα τις συναντήσεις του όπως επίσης μπορεί να δημιουργήσει μια νέα συνάντηση κάνοντας κλικ στο κουμπί “+”.

 

Σελίδα Εργασίες

Στη σελίδα αυτή ο χρήστης βλέπει την ατζέντα με τις εργασίες του όπως επίσης μπορεί να δημιουργήσει μια νέα εργασία κάνοντας κλικ στο κουμπί “+”.

 

Ημερολόγιο

Στη σελίδα με το ημερολόγιο μπορεί να δει τα αιτήματα που του έχουν ανατεθεί όπως και οποιαδήποτε συνάντηση ή εργασία έχει δημιουργήσει ο ίδιος.

Αποσύνδεση

Για να αποσυνδεθεί ο χρήστης από την εφαρμογή κανει κλικ στο εικονίδιο του χρήστη που βρίσκεται στο πάνω δεξί μέορς της οθόνης και από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγει “Αποσύνδεση”.

Επιβεβαίωση αποσύνδεσης

Επιβεβαίωση της επιτυχούς αποσύνδεσης του χρήστη.